{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty TNHH Sản xuất Tư vấn Thương mại Dịch vụ Nước Xanh","web_address":"244 Tô Ký, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7836.144825380075!2d106.608169!3d10.882097!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d5f579fd027b%3A0xa2dfe532cd0f5719!2zMjQ0IFTDtCBLw70sIFRo4bubaSBUYW0gVGjDtG4sIEjDs2MgTcO0biwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1560411329212!5m2!1svi!2sus","district_code":"HUYENHOCMON","province_code":"HOCHIMINH"} ] }